Global OSGB

Image 01

2006 y?l?nda temel ta?lar? at?lan Global E?itim Proje ve Dan??manl?k Hizmetleri Ltd. ?ti. 6331 say?l? i? sa?l??? ve i? g?venli?i kanunu ve bu kanun kapsam?nda yay?nlanan y?netmeliklerin i?verenlere getirdi?i y?k?ml?l?kler sonucunda "Ortak Sa?l?k ve G?venlik Birimi" ?al??malar? kurulu?unu tamamlam?? ve 2013 y?l?ndan itibaren m??terilerine "?? G?venli?i Uzmanl???" ve "?? yeri hekimli?i" hizmetlerini "Ortak Sa?l?k ve G?venlik Birimi" hizmetleri ad?nda faaliyete ba?lam??t?r.

OSGB Nedir?

Image 01
  • ?? Sa?l??? Hizmetleri
  • ?? G?venli?i Hizmetleri
  • Mobil Sa?l?k Hizmetleri
  • E?itim Hizmetleri
  • Proje Hizmetleri
  • Dan??manl?k Hizmetleri